اجرای داربست برج | اجرای داربست برج در تهران

توسط |۱۴۰۰-۴-۲۹ ۰۷:۰۰:۱۷ +۰۰:۰۰۱۷ام آذر, ۱۳۹۹|داربست فلزی|

هنگام کار در ارتفاع ، استفاده از تجهیزات مناسب از همه مهمتر است. داربست باید به گونه ای باشد که